Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Abonament za radio i telewizję

(Dz. U. z 2005 r., Nr 85, poz. 728 z późn. zm.)

Abonamentu RTV nie płacą:

>> Osoby niepełnosprawne, z orzeczeniem o:  
- I grupie inwalidztwa,
- całkowitej niezdolności do pracy,
- znacznym stopniu niepełnosprawności,
- trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
na podstawie orzeczenia właściwego organu orzekającego, albo orzeczenia właściwej instancji sądu uchylającego wcześniejszą decyzję organu orzekającego;

>> Osoby, które ukończyły 75 lat na podstawie dowodu osobistego;

>> Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym - na podstawie dowodu osobistego oraz decyzji organu emerytalno-rentowego (np. decyzji ZUS) o wysokości emerytury;

>> Osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną - na podstawie decyzji właściwego organu wypłacającego świadczenia (np. urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej, oddziału ZUS);

>> Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu na podstawie jednego z dokumentów:
- orzeczenia o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu, wydanego przez właściwy organ orzekający,
- zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej;

>> Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%, na podstawie jednego z dokumentów:
- legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej,
- orzeczenia stwierdzającego zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku lub orzeczenia stwierdzającego wymagane uszkodzenie (ostrość wzroku nie przekracza 15%) wydanych przez właściwy organ orzekający,
- zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej.

Abonamentu nie płacą też inne grupy, jak np. osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej czy bezrobotne, jednak nie opisujemy ich tutaj, ponieważ opracowanie skierowane jest do osób niepełnosprawnych i to na ich uprawnieniach koncentruje się tekst broszury.

Aby uzyskać zwolnienie należy przedstawić w urzędzie pocztowym  odpowiedni, wymieniony powyżej, dokument i oświadczenie o spełnianiu warunków do zwolnienia z opłaty. Zwolnienie następuje od początku miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przedstawiono odpowiedni dokument i oświadczenie.

Opisane wyżej zwolnienia wylicza ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Jednak do zwolnień uprawnione są również inne grupy, niewymienione w ustawie. Abonamentu  nie płacą m.in. inwalidzi wojenni i wojskowi (ich uprawnienia zawarte są w ustawie z dn. 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 87 z późn. zm.).

 

Źródło: http://pomocspoleczna.ngo.pl/x/10792