Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

BON PŁ

 

W dniu 1 kwietnia 2008 r., wychodząc na przeciw potrzebom osób niepełnosprawnych kształcących się na naszej Uczelni, władze Politechniki Łódzkiej powołały Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Jest ono kontynuacją i rozszerzeniem instytucji Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i tym samym całość działań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych jest od tej chwili koordynowanych przez BON.

Biuro pragnie objąć swoim wsparciem wszystkie osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę
z tego, że istnieje spora grupa osób przewlekle chorych lub niepełnosprawnych czasowo (np. z powodu wypadków), które nie mają formalnego orzeczenia o niepełnosprawności, ale jednak nie są w stanie w pełni wywiązywać się ze swoich obowiązków na uczelni. Osoby takie są uznawane przez Biuro za niepełnosprawne i jako takie również mogą liczyć na jego pomoc.


Do zadań Biura należy przede wszystkim:

 • pomoc w załatwianiu bieżących spraw na Uczelni;
 • rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych;
 • pomoc wydziałom i jednostkom PŁ we wprowadzaniu rozwiązań udostępniających Uczelnię osobom niepełnosprawnym oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów;
 • usuwanie barier w dostępie do zasobów informacyjnych
  i edukacyjnych;
 • informowanie i doradztwo dla niepełnosprawnych studentów
  i pracowników PŁ w zakresie przysługujących im praw i dostępnych usług;
 • informowanie kandydatów na studia o możliwościach kształcenia się przez osoby niepełnosprawne w PŁ;
 • podejmowanie działań na rzecz pełnej integracji społecznej
  i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

 

Zapraszamy wszystkich studentów niepełnosprawnych do kontaktu z nami i wypełnienie formularza rejestracyjnego w BON

 

Wypełniony i podpisany kwestionariusz/podanie wraz z niezbędną dokumentacją (orzeczenie o niepełnosprawności, uzupełniająca dokumnetacja medyczna) należy dostarczyć do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.
Zarejestrowanie się w BON jest warunkiem korzystania z wszystkich usług, jakie świadczy Biuro, jest bezpłatne i służy lepszemu poznaniu potrzeb i oczekiwań oraz indywidualnej sytuacji osób niepełnosprawnych studiujących i pracujących w Politechnice Łódzkiej.