Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Dla studentów

Studenci Politechniki Łódzkiej są odpowiedzialni za szukanie pomocy
w przypadku trudności spowodowanych ich niepełnosprawnością lub stanem zdrowia oraz za ich nazwanie i określenie oczekiwanej pomocy.

 

Student zgłaszający się po pomoc Biura jest zobowiązany do:

 

 • reprezentowania samego siebie,
 • wyrażania pisemnie swoich potrzeb,
 • aktualizacji danych kontaktowych,
 • aktualizacji dokumentacji medycznej w przypadku gdy:

o stan zdrowia uległ zmianie,

o przedstawiona dokumentacja uległa przedawnieniu,

o stan zdrowia jest niestabilny (osoby z chorobami psychicznymi, osoby uzależnione),

 • zgłaszania potrzeb z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym lub
  w miarę możliwości jak najwcześniej po zaistnieniu problemu.

 

Student ma prawo do:

 

 • wglądu w pozostawione w Biurze dokumenty
 • wglądu we wszystkie dokumenty wysyłane przez Biuro w jego sprawie,
 • zapewnienia pełnej poufności informacjom powierzanym pracownikom Biura,
 • proponowania rozwiązań wprowadzanych przez Biuro w jego sprawie,
 • rozmowy z wybranym pracownikiem Biura w oddzielnym pomieszczeniu.

 

W zależności od indywidualnie dobranej formy pomocy studenci niepełnosprawni mogą korzystać ze wszystkich usług oferowanych przez BON.

 

Osoby ubiegające się o pomoc BON zobowiązane są do wypełnienia kwestionariusza rejestracyjnego oraz przedstawienia dokumentacji medycznej potwierdzającej aktualny stan zdrowia.

 

W razie wątpliwości czy zapytań proszę skontaktować się
z pracownikami naszego Biura.