Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki na poziomie wyższym  w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

O pomoc wnioskować mogą osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, będące studentami uczelni wyższych, uczniami szkół policealnych, jak również mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

W ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd można starać się o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym oraz otrzymać pomoc w każdym półroczu 2013/2014r. w następującym zakresie:

1. opłaty za naukę w wysokości 3.000 zł,

Dofinansowanie lub refundacja w w/w zakresie może być zwiększona, gdy z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wynika, że zostało ono wydane z więcej niż z jednej przyczyny niepełnosprawności:

w przypadku dwóch symboli niepełnosprawności widniejących na orzeczeniu wysokość dofinansowania lub refundacji może być zwiększona do 30 %,
w przypadku trzech symboli niepełnosprawności widniejących na orzeczeniu wysokość dofinansowania lub refundacji może być zwiększona do 40%,

2. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
a. w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 800 zł,
b. w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: 500 zł.

Ponadto w/w dodatek może być zwiększony:

 • w przypadku osiągania dobrych wyników w nauce:
  - do 25 % dla średniej ocen w przedziale: 3,50 – 3,75,
  - do 30 % dla średniej ocen w przedziale: 3,76 – 4,00,
  - do 35 % dla średniej ocen w przedziale: 4,01 – 4,50,
  - do 40% dla średniej ocen powyżej 4,50,
 • a także w przypadku osoby:
  - niewidomej do 20%,
  - głuchej do 25%,
  - głuchoniewidomej do 30%,
  - której miejscem zamieszkania jest obszar wiejski do 10%.


Realizator programu są
samorządy powiatowe (jednostki organizacyjne: np. PCPR, MOPR, WCPR, MOPS).

 

Żródło:http://www.psrp.org.pl/2870/wsparcie-finansowe-dla-studentow-z-niepelnosprawnosciami/

 

Termin przyjmowania wniosków:

WNIOSKI DOTYCZĄCE PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD BĘDĄ PRZYJMOWANE PO 3 MARCA 2014 r.

Źródło: http://www.mops.lodz.pl/index.php/aktywny-samorzad