Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Prawo:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19970500475

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040640593

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981621118

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040991001

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920540254

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051080908

 

Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031301188

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040050034

 

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041711800

 

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050850728

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081600994

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072301694

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031000927