Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Prezydent ratyfikował Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku. W Polsce jest ok. 5,5 mln niepełnosprawnych.

 

Prezydent podziękował posłom za jednomyślność w głosowaniu nad ustawą upoważniającą go do ratyfikacji konwencji. Jego zdaniem ta jednomyślność świadczy o głębokich zmianach w naszej mentalności. - Myślę, że jest to zwycięstwo i sukces przede wszystkim samych osób niepełnosprawnych - podkreślił. Dodał, że konwencja jest jednoczenie wyzwaniem, musimy iść dalej, w dalszym ciągu dostosowywać do niej polskie prawo oraz budować wrażliwość i zrozumienie na potrzeby niepełnosprawnych.

Prezydencka minister Irena Wóycicka podkreśliła, że nie byłoby czwartkowej uroczystości, gdyby nie rosnąca świadomość barier, z jakimi muszą zmagać się osoby niepełnosprawne i wieloletnie działania zwalczające stereotypy.


W uroczystości, która odbywa się w Pałacu Prezydenckim, uczestniczą także m.in. pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda, pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, rzeczniczka praw obywatelskich Irena Lipowicz, rzecznik praw dziecka Marek Michalak, kard. Kazimierz Nycz, posłowie Sławomir Piechota i Marek Plura, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych reprezentujących interesy osób niepełnosprawnych, dzieci oraz niepełnosprawni sportowcy.

Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym całościowo ujmującym prawa osób niepełnosprawnych. Została przyjęta w grudniu 2006 r. na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i weszła w życie 3 maja 2008 r. Do połowy marca 2012 r. podpisały ją 153 państwa, a jej stronami jest 112 krajów. Polska podpisała konwencję w marcu 2007 r.

Konwencja zawiera przepisy zakazujące dyskryminowania niepełnosprawnych, a także nakazujące: tworzenie warunków do korzystania przez nich z praw na równi z innymi osobami oraz wprowadzenie rozwiązań specjalnie do nich adresowanych. Dokument podkreśla znaczenie, jakie mają dla niepełnosprawnych samodzielność i niezależność. Zwraca uwagę na potrzebę ich udziału w procesach decyzyjnych, a także znaczenie dostępności np. do opieki zdrowotnej, edukacji, informacji i komunikacji.

Zgodnie z konwencją pojęcie "osoby niepełnosprawnej" obejmuje osoby, które - oprócz długotrwale naruszonej sprawności fizycznej, umysłowej, intelektualnej lub w zakresie zmysłów - mają także problemy z pokonywaniem różnych barier, wynikające np. z postaw innych ludzi i środowiska.

W Polsce jest ok. 5,5 mln niepełnosprawnych. Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności są schorzenia układu krążenia, narządów ruchu i neurologiczne.

 

Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/prezydent-ratyfikowal-konwencje-onz-o-prawach-osob,1,5238745,wiadomosc.html