Czy uważasz, że Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną niepełnosprawnym?
Mówiąca strona

Strona dostępna dla osób niewidomych i słabo widzących zgodnie ze standardami Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium, www.w3.org) i WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/WAI).

Polecamy

serwis poświęcony działalności PFRONu

 

 

 

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych rok akademicki 2016/2017

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

 

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności:

  • Znaczny stopień niepełnosprawności-niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; stałą albo długotrwałą niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach; posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów -400 zł miesięcznie
  • Umiarkowany stopień niepełnosprawności – niepełnosprawność w umiarkowany stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; całkowitą niezdolność do orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; II grupa inwalidów - 350 zł miesięcznie
  • Lekki stopień niepełnosprawności – częściowa niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania, o których mowa w ww. ustawie; pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (w stos. Do kpt.a); III grupa inwalidów - 300 zł miesięcznie

Organami uprawnionymi do wydawania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności są Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe w tym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,MSWiA,MON, wydane do 01 stycznia 1998r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), a o niezdolności do pracy - orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych potwierdza na wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stopień niepełnosprawności studenta (znaczny, umiarkowany lub lekki) na podstawie dostarczonych dokumentów. Wszelkie dokumenty potwierdzające niepełnosprawność studentów PŁ przechowywane są w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Studenci mają prawo do świadczeń pomocy materialnej niezależnie od formy studiów (stacjonarna, niestacjonarna) oraz wieku.

 

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów (student składa pisemne oświadczenie w terminie składania wniosku).

Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczenia pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Pierwsze terminy składania wniosków o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych :

  • Studenci pierwszego roku

a) Studiów rozpoczynających się od września/października 2016 (sem. zimowy) składają wnioski od dnia immatrykulacji do 31 października 2016 r.

b) Studiów rozpoczynających się od lutego/marca 2017 (sem. letni) składają wniosło od dnia immatrykulacji do 31 marca  2017r (uprawnia to do otrzymywania stypendium od marca)

  • Studenci pozostałych lat – składają wniosek od 13 czerwca 2016 r. do 07 października 2016 r. (złożenie wniosku we wrześniu i październiku -do 31 października uprawnia do otrzymania stypendium od października);

UWAGA

W związku z możliwością składania wniosków o stypendia socjalne na r.ak. 2016/17 już od 13 czerwca (terminarz ma charakter organizacyjny), dziekanaty wydziałów określą czy i kiedy w miesiącach czerwiec-wrzesień będą przyjmowane ww. wnioski i podadzą te informacje do wiadomości na swoich stronach intenetowych.

 

Stypendia wypłacane są od miesiąca, w którym wpłynął kompletny wniosek.

Jeżeli w trakcie roku wygaśnie ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności stypendium nie będzie wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia. Świadczenie wypłacane jest ponownie od miesiąca, w uzyskania kontynuacji ważności orzeczenia.

Student może otrzymać stypendium w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy; a gdy ostatni rok studiów trwa jedne semestr przez okres 5 miesięcy. (sem.zimowy-5 miesięcy; w sem. letnim 4 miesiące). Przepis ten wyklucza możliwość przyznania stypendium studentowi, który zaliczył ostatni rok studiów w danym roku akademickim i oczekuje na egzamin dyplomowy,a otrzymał już w tym roku akademickim dane stypendium przez maksymalny dopuszczony w PSW okres.

 

Zgodnie z Regulaminem Pomocy Materialnej Studentom Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2016/2017

Uwaga:

Wszystkich studentów, którzy ubiegali się o przyznanie stypendium specjalnego informujemy, iż stypendium przyznaje i wypłaca wydział/instytut, w którym dana osoba pobiera studia. BON jedynie pośredniczy w procedurze przyznawania stypendiów. W związku z powyższym o wszelkie szczegóły związane z wypłatami należy pytać w sekretariacie/dziekanacie swoich studiów.

 

Regulamin Pomocy Materialnej Studentom PŁ z załącznikami na r.ak. 2016/17

http://www.p.lodz.pl/pl/Regulamin-Pomocy-Materialnej-Studentom-PL-zalacznikami-na-rak-201617

 

 

Terminy składania wniosków o stypendia dla studentów PŁ na r.ak. 2016/17

http://www.p.lodz.pl/sites/default/files/pliki/komunikat_dot._terminow_skl._wnioskow_16_17-proj.pdf

 

 

 

http://www.p.lodz.pl/pl/Stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych-zapomoga-dla-studentow-PL-1617